Turystyka jest dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem współczesnej kultury, znajdującym odzwierciedlenie w wielu sferach życia. Jeszcze do niedawna turystyka w Polsce pełniła głównie funkcje poznawcze i wychowawcze, podczas gdy obecnie zaczyna dominować wypoczynek. Przemiany społeczno-polityczne  zapoczątkowane w 1989 r., a przede wszystkim otwarcie granic, przyznanie szerszego prawa do paszportu, stopniowe znoszenie wiz, wymienialność złotówki, wejście do obiegu euro, zaowocowały ogromną mobilnością Polaków i masowym ich wyjazdami za granicę. Również szybko wzrosła liczba obcokrajowców przybywających do Polski.

W minionych latach nastąpiły też radykalne przemiany bazy noclegowej i całej infrastruktury turystycznej, czyniąc polska turystykę znacznie atrakcyjniejszą. Wzrost zainteresowania turystyką jest spowodowany również nowymi środkami transportu. One to bowiem nie tylko skróciły czas trwania podróży, ale także obniżyły jej koszty oraz podwyższyły standard i bezpieczeństwo. Niskie ceny udostępniły podróże szerokiej rzeszy ludzi. Utworzył się duży popyt na usługi turystyczne